ibcsmartlock's Avatar

ibcsmartlock

Member since May 11, 2020

IBC ???c thành l?p n?m 1972 t?i thành ph? Velbert – cái nôi c?a ngành công nghi?p khóa ??c. ???c ??ng ký nhãn hi?u qu?c t? l?n ??u t?i thành ph? Madrid, Tây Ban Nha. Khóa thông minh IBC là th??ng hi?u n?i ti?ng th? gi?i ???c ch? t?o d?a trên s? t? m?. chính xác t?ng chi ti?t t? trí tu? không gi?i h?n c?a n??c ??c. T? khi thành l?p. IBC xác ??nh chú tr?ng vào nghiên c?u phát tri?n (R&D) s?n xu?t ra nh?ng s?n ph?m khóa thông minh vân tay, c?ng t? an ninh, ?èn n?ng l??ng m?t tr?i solar, ki?m soát ra vào. có ch?t l??ng tinh x?o. an toàn, thu?n ti?n và tho?i mái trong quá trình s? d?ng, phong cách ??n gi?n th?i th??ng.
https://ibclock.com/

Favorite Files

© 1998-2020 BetaNews, Inc. All Rights Reserved. Privacy Policy.